Manja slova Veća slova RSSO KOMISIJI ZA ŽALBE


Komisija za žalbe koja je u svom radu nezavisna i samostalna počela je sa radom 1. 3. 2013 godine.  Komisija za žalbe ima predsjednika i četiri člana od kojih je jedan predstavnik sindikata a koje imenuje i razrješava Vlada Crne Gore na predlog Ministarstva.

Na osnovu člana 140 stav 3 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (''Službeni list CG'' br.39/11 i 66/12), Vlada Crne Gore donijela je odluku o imenovanju predsjednika i članova Komisije za žalbe.

Za predsjednika  Komisije za žalbe imenuje se Vera Medojević,

 Za članove Komisije za žalbe imenuju se:

 Enesa Rastoder
Tatjana Radović
Snežana Radović
Zorica Ćupić

O žalbi na rješenje kojim je odlučeno o pravima i obavezama državnog službenika odnosno namještenika i o žalbi na odluku o izboru državnog službenika odnosno namještenika odlučuje Komsijja za žalbe. Žalba na odluku o izboru državnog službenika  odnosno namještenika odlaže izvršenje te odluke.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije za žalbe vrši organ za upravljanje kadrovima kod kojeg se obezbjeđuju i sredstva za rad Komisije za žalbe.

Komisija za žalbe donosi poslovnik o radu, kojim uređuje način rada i odlučivanja.

Komisija za žalbe dužna je da jednom godišnje Vladi podnese izvještaj o radu.